Lab for Single-Cell Nanoengineering (LSCN)

Principal Investigator
——
Research Fellow
——
CURRENT MEMBERS
Dr. Zaizai Dong
Research Associate - Master Students
——
Dr. Dedong Yin
Lab Administrator & Manager
——
Wen Fan
Tianrui Chang
Shiqi He
Long Lin
Anan Sheng
Xinxin Hang
Research Associate - Undergraduate Trainee
——
Zhiyuan Jin
Jiaying Wang
Research Associate - Ph.D Students
——
Shanshan Yang 
Dr. Hong Sun
Xingcan Huang
Co-advised with Prof. Xinge Yu (CityU)
Dr. Hu Li
Co-advised with Prof. Xinge Yu (CityU)
Yusen Wang
Ming Liu
Dr. Hong Sun
Dr. Yuqiong Wang
Dr. Qingyang Zhang
Co-PI: Dr. Yang Wang
(Associate Professor)
Co-advised with Prof. Peigen Ren at SIAT
Zhaocun Huang
Huanlong Zhang
Fengyi Zhou
Jiayuan He
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部